04
August
2020
|
12:39
Europe/London

Bangor customer service centre set for major redevelopment

  • BT selects Bangor as one of its key locations in Wales

  • Investment in Bangor part of biggest UK workplace improvement programme

[Scroll down for Welsh language version]

BT’s Bangor customer service centre is set for a major redevelopment as the company announced plans today to invest in a large refit of the building.

The building – located in the centre of the city and opened in 1957 – will undergo a full refurbishment to modernise it and create an improved workspace for the 150 or so staff based currently at the location.

Bangor is the latest key location to be unveiled across the UK as part of the company’s ‘Better Workplace Programme’, one of the largest workplace improvement and consolidation schemes of its type ever undertaken in the UK. The five-year programme will improve and consolidate BT’s footprint of more than 300 locations to around 30, including corporate offices, contact centres and specialist sites.

Work on the Bangor refurbishment is due to start at the end of the year, for completion in early 2021.

Bangor has been chosen as a key service centre location for BT as part of this programme. The centre provides a number of bespoke services on behalf of BT such as Welsh language customer service and directory enquiries, payphone customer services and handling BT Group head office switchboard.

Staff in the Welsh language customer services team in Bangor recently marked 25 years since BT established its Welsh language policy.

Gwynedd Council leader Councillor Dyfrig Siencyn said: “It's great news that Bangor has been chosen as a key operational location for BT. We're pleased that a large company such as BT is investing in Bangor and modernising its office space in the centre of the city.

“This is good for skilled jobs, for the city and the wider region. Hopefully this will also be a boost to the Welsh language services provided from the centre.”

Nick Speed, BT Group’s Director in Wales, said it was an exciting development for colleagues based at the site and for Bangor.

He said: “During uncertain times for jobs and the economy, this is a real sign of BT’s continued commitment to Bangor and to Wales generally. It’s an important site for BT and a vote of confidence in the fantastic teams we have working here on a range of specialist services.

“These are skilled jobs that attract people from Bangor, Ynys Môn and across the north of Wales. We’re creating a more modern and flexible workplace, fit for the 21st century, that we hope will inspire colleagues and give them the tools and environment to be able to succeed. This is also good news for the city of Bangor and the wider region.”

Mike Cook, BT managing director of customer services, said: “Our refurbished building in Bangor will bring our people together in an impressive and modern environment, transforming the way we work.

“Excitingly, it will become a key location for BT Group in Wales. Our colleagues in Bangor will benefit from working in a future-fit office which sits in the heart of the city.”

The refurbishment will be carried out in stages, with staff able to be based in the building throughout the development. BT will work with architects, designers and staff to finalise plans for the site.

The Better Workplace Programme will see some existing BT buildings refurbished, while others will see BT move into new offices. The programme is expected to be complete by 2024. BT Group directly employs around 4,400 people in Wales. This is equivalent to one in every 10 employees working in the Welsh IT and communications sectors, reinforcing its position as one of the country’s leading employers. According to an independent study, BT Group generated a £900 million contribution – expressed as “Gross Value Added” (GVA)* – to the Welsh economy during the 2017/18 financial year.

Bangor joins other key locations already announced including Cardiff, Glasgow, Dundee, London, Manchester, Edinburgh, Birmingham, Belfast, Bristol and Ipswich (Adastral Park). More announcements will follow in due course. ENDS

Notes

In November 2019, BT marked 25 years of its pioneering Welsh language policy. In 1994, BT became one of the first large private companies in the UK to adopt a voluntary bilingual policy in relation to the Welsh language, supporting the more than half a million Welsh speakers in Wales currently. See news release

BT provides Welsh language customer service helplines, including directory enquires – through teams based in Bangor – and produces bills in Welsh for those who request it.

The independent report The Economic Impact of BT Group plc in Wales is available to download. *Gross Value Added (GVA) measures the value of all goods and services produced in an economy. GVA combines wages and operating profits from companies and other organisations. Growing GVA can reflect improvements in workforce skills, productivity, R&D and innovation. The figures for BT show the value added directly through BT's services and additional value generated through BT's suppliers across the nations and regions. 

…………..

Canolfan gwasanaeth cwsmeriaid BT Bangor i gael ei ailddatblygu

  • BT yn dewis Bangor fel un o'i brif leoliadau yng Nghymru

  • Y buddsoddiad ym Mangor yn rhan o raglen sylweddol i wella safleoedd gwaith y cwmni

Bydd canolfan gwasanaeth cwsmeriaid BT ym Mangor yn cael ei hailddatblygu’n sylweddol, yn dilyn cyhoeddiad heddiw fod y cwmni am fuddsoddi’n yn y safle.

Bydd yr adeilad – a agorwyd yn wreiddiol ym 1957 ac sydd wedi'i leoli yng nghanol y ddinas – yn cael ei adnewyddu'n llawn er mwyn ei foderneiddio a chreu lle gwaith gwell i'r oddeutu 150 o staff sydd wedi'u lleoli yn y safle ar hyn o bryd.

Bangor yw’r lleoliad allweddol diweddaraf i gael ei gyhoeddi fel rhan o raglen sylweddol i wella safleoedd gwaith y cwmni ledled y DG.

Bydd y rhaglen bum mlynedd yn gwella ac yn lleihau y nifer o leoliadau sydd gan BT, gan symud o fwy na 300 o leoliadau ledled y DG, i oddeutu 30.

Disgwylir i'r gwaith ar adnewyddu adeilad BT Bangor ddechrau ar ddiwedd y flwyddyn, i'w gwblhau yn gynnar yn 2021.

Dewiswyd Bangor fel lleoliad canolfan wasanaeth allweddol i BT fel rhan o'r rhaglen hon. Mae'r ganolfan yn darparu nifer o wasanaethau arbenigol ar ran BT, yn cynnwys gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg ac ymholiadau cyfeirlyfr, gwasanaethau cwsmeriaid blychau ffôn cyhoeddus a derbyn galwadau prif switsfwrdd BT Group.

Llynedd, bu staff y ganolfan yn dathlu 25 mlynedd ers sefydlu polisi arloesol iaith Gymraeg y cwmni.

Dywedodd arweinydd Cyngor Gwynedd Dyfrig Siencyn: “Mae'n newyddion gwych bod Bangor wedi'i ddewis fel lleoliad allweddol i BT. Rydym yn falch bod cwmni mawr fel BT yn buddsoddi ym Mangor ac yn moderneiddio ei gweithle yng nghanol y ddinas.

“Mae hyn yn dda ar gyfer swyddi sgiliau uchel, i'r ddinas a'r rhanbarth yn ehangach. Gobeithio y bydd hyn yn hwb hefyd i ddarpariaeth gwasanaethau Cymraeg drwy’r ganolfan.”

Dywedodd Nick Speed, Cyfarwyddwr BT Group yng Nghymru, ei fod yn ddatblygiad cyffrous i’r timau sydd wedi eu lleoli ym Mangor ac i’r ddinas yn gyffredinol.

Meddai: “Mewn cyfnod o ansicrwydd o ran swyddi a’r economi, mae hyn yn arwydd o ymrwymiad parhaus BT i Fangor ac i Gymru yn gyffredinol. Mae'n safle pwysig i BT ac yn bleidlais o hyder yn y timau gwych sydd gennym yn gweithio yma ar ystod o wasanaethau arbenigol.

“Mae'r rhain yn swyddi sgiliau uchel sy'n denu pobl o Fangor, Ynys Môn ac ar draws y gogledd. Rydym yn creu gweithle mwy modern a hyblyg, sy'n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Y gobaith yw y bydd yn ysbrydoli cydweithwyr ac yn rhoi'r offer a'r amgylchedd iddynt allu llwyddo. Mae hyn hefyd yn newyddion da i ddinas Bangor ac i’r ardal ehangach.”

Dywedodd Mike Cook, rheolwr gyfarwyddwr gwasanaethau cwsmeriaid BT: “Bydd ein hadeilad ar ei newydd wedd ym Mangor yn dod â’n pobl ynghyd mewn amgylchedd modern a thrawiadol, gan drawsnewid y ffordd rydym yn gweithio.

“Bydd hefyd yn dod yn lleoliad allweddol i BT Group yng Nghymru, sy’n newyddion cyffrous. Bydd ein cydweithwyr ym Mangor yn elwa o weithio mewn swyddfa sy'n addas ar gyfer y dyfodol mewn lleoliad yng nghanol y ddinas.”

Bydd yr adnewyddiad yn cael ei gwblhau fesul cam, gyda staff yn gallu bod yn yr adeilad trwy gydol y datblygiad. Bydd BT yn gweithio gyda phenseiri, dylunwyr a staff i gwblhau cynlluniau ar gyfer y safle.

Bydd rhaglen ehangach BT i wella safleoedd gwaith y cwmni yn gweld rhai adeiladau BT yn cael eu hadnewyddu, tra bydd eraill yn gweld BT yn symud i swyddfeydd newydd. Disgwylir i'r rhaglen fod wedi'i chwblhau erbyn 2024. Mae BT Group yn cyflogi tua 4,400 o bobl yng Nghymru yn uniongyrchol. Mae hyn yn cyfateb i un o bob 10 gweithiwr sy'n gweithio yn sectorau TG a chyfathrebu Cymru, gan atgyfnerthu ei safle fel un o brif gyflogwyr y wlad. Yn ôl astudiaeth annibynnol, cynhyrchodd BT Group gyfraniad o £900 miliwn – a fynegwyd fel “Gwerth Ychwanegol Gros” (GVA)* – i economi Cymru yn ystod blwyddyn ariannol 2017/18.

Mae Bangor yn ymuno â lleoliadau allweddol eraill a gyhoeddwyd eisoes gan gynnwys Caerdydd, Glasgow, Dundee, Llundain, Manceinion, Caeredin, Birmingham, Belffast, Bryste ac Ipswich (Adastral Park). Bydd mwy o gyhoeddiadau yn dilyn yn y misoedd i ddod.

DIWEDD

Boilerplate

About BT

BT Group is the UK’s leading telecommunications and network provider and a leading provider of global communications services and solutions, serving customers in 180 countries. Its principal activities in the UK include the provision of fixed voice, mobile, broadband and TV (including Sport) and a range of products and services over converged fixed and mobile networks to consumer, business and public sector customers. For its global customers, BT provides managed services, security and network and IT infrastructure services to support their operations all over the world. BT consists of four customer-facing units: Consumer, Enterprise, Global and its wholly-owned subsidiary, Openreach, which provides access network services to over 650 communications provider customers who sell phone, broadband and Ethernet services to homes and businesses across the UK.

For the year ended 31 March 2020, BT Group’s reported revenue was £22,905m with reported profit before taxation of £2,353m.

British Telecommunications plc is a wholly-owned subsidiary of BT Group plc and encompasses virtually all businesses and assets of the BT Group. BT Group plc is listed on the London Stock Exchange.

For more information, visit www.bt.com/about