14
March
2022
|
10:16
Europe/London

BT Group announces new Cardiff office and Welsh hub

Read Welsh language version

BT Group has announced plans to invest in a new state-of-the-art office in the centre of Cardiff which will become a hub for up to 900 employees in the city and wider region.

The move represents a multi-million pound investment by BT in the city, and secures a new, significant presence for the company in the Welsh capital.

The office will be in the new Capital Quarter development in the centre of the city, with BT Group employees due to move in before the end of 2022.

Cardiff was named as a key location for BT in 2019 as part of its 'Better Workplace Programme'. The new workspace and contact centre – to be located at No3 Capital Quarter – will be one of around 30 new modern BT locations in the UK, as part of the company’s five-year workplace transformation programme.

BT believes that inspiring office environments, combined with a flexible approach to home working, will play a vital role in its future.

Brent Mathews, BT’s director of property and facilities services, said: “We're really pleased to have agreed this exciting new office space in the centre of Cardiff. Despite the economic challenges and changes to working patterns caused by the pandemic, we think this is an important investment and it secures our presence in the capital of Wales and the wider region.

“This will bring our people together in an impressive and modern environment in Cardiff’s developing Capital Quarter. Our new offices reflect a move to more hybrid and flexible ways of working, with colleagues able to come together, using the latest technologies, to collaborate in inspiring workspaces. It will help us attract and retain brilliant people and we look forward to welcoming colleagues into this great new workspace when it’s ready later this year.”

BT teams based in Cardiff include those providing customer service support and the new office will also act as a regional hub for colleagues working in other parts of the business.

The new workspace, close to Cardiff Central station, will include smart building technology, flexible workspaces and collaboration areas. It also features a 6th floor roof terrace, underground cycle parking and shower and changing facilities.

Huw Thomas, leader of Cardiff City Council, said: “Today's announcement by BT is a big vote of confidence in the city and in our plans for the future.

 “I’m pleased that BT sees Cardiff as a good place to invest and to continue recruiting its present and future workforce. This is good for skilled jobs, for the city and the wider region. The Central Cardiff Enterprise Zone was developed for this reason, to attract new investment, create new high quality workspaces and attract good, sustainable jobs.”

BT Group remains one of Wales's leading employers and has a considerable impact on the Welsh economy. According to an independent study, the Group's activities in Wales contribute almost £1bn (£971 million) to the Welsh economy (GVA) and support more than 12,000 jobs across the nation.

BT Group is also investing heavily in new ultrafast full-fibre broadband and mobile networks across Wales and the rest of the UK. As part of BT Group’s plans to invest around £15bn for Openreach to extend its ultrafast, full-fibre broadband network to 25 million UK homes and businesses by 2026, almost 500,000 premises in Wales can already order full-fibre, with hundreds of thousands more to come.

In terms of mobile networks, EE, part of BT Group, has continued to upgrade its 4G and 5G networks across Wales. EE’s 4G network now has 84% geographical coverage in Wales, more than any other provider. By 2024, EE is planning further upgrades to 4G connectivity in 123 rural locations across Wales and continued expansion of its 5G network.

Notes

Images

Images include artist impression images of how the BT office interior may look, as well as exterior images of the building provided by J R Smart, developers of Capital Quarter No3 and the Capital Quarter Development.

BT Group will occupy 65,000 sq ft of office space at No3 Capital Quarter.

BT Better Workplace Programme

BT’s Better Workplace Programme is the largest workplace improvement programme and consolidation scheme of its type ever undertaken in the UK. The programme, which will complete in 2024, will see BT rationalise hundreds of its offices across the UK, moving to around 30 new, modern workspaces. BT has already opened major new hubs at Three Snowhill in Birmingham and at One Braham in London, with Bristol Assembly due to open in September.

 

BT Group i agor swyddfa a hwb rhanbarthol newydd yng Nghaerdydd

Mae BT Group wedi cyhoeddi cynlluniau i fuddsoddi mewn swyddfa fodern newydd yng nghanol Caerdydd a fydd yn dod yn ganolbwynt ar gyfer hyd at 900 o weithwyr yn y ddinas a’r rhanbarth ehangach.

Mae’n fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan BT yn y ddinas, ac yn sicrhau presenoldeb newydd, arwyddocaol i’r cwmni ym mhrifddinas Cymru.

Mi fydd y swyddfa yn ardal newydd Capital Quarter yng nghanol y ddinas a bydd gweithwyr o BT Group yn symud i mewn cyn diwedd 2022.

Cafodd Caerdydd ei henwi fel lleoliad allweddol i BT yn 2019 fel rhan o’i rhaglen ‘Better Workplace’. Bydd y man gwaith a’r ganolfan gyswllt newydd – sydd i’w lleoli yn Rhif 3 Capital Quarter – yn un o tua 30 o leoliadau modern newydd i BT ar draws y DU, fel rhan o raglen trawsnewid gweithle pum mlynedd y cwmni.

Mae BT yn credu y bydd gweithleoedd ysbrydoledig, ynghyd ag agwedd hyblyg at weithio gartref, yn chwarae rhan hanfodol yn ei ddyfodol.

Dywedodd Brent Mathews, cyfarwyddwr gwasanaethau eiddo a chyfleusterau BT: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi cytuno ar y swyddfa newydd cyffrous yma yng nghanol Caerdydd. Er gwaethaf yr heriau economaidd a’r newidiadau i batrymau gwaith oherwydd y pandemig, rydym yn credu fod hwn yn fuddsoddiad pwysig ac mae’n sicrhau ein presenoldeb ym mhrifddinas Cymru a’r rhanbarth yn ehangach.

“Bydd hyn yn dod â’n pobl at ei gilydd mewn adeilad trawiadol a modern mewn rhan gyffrous o Gaerdydd sy’n datblygu. Mae ein swyddfeydd newydd yn adlewyrchu’r symudiad tuag at ffyrdd mwy hybrid a hyblyg o weithio, gyda chydweithwyr yn gallu dod at ei gilydd, gan ddefnyddio'r technolegau diweddaraf, i gydweithio mewn mannau gwaith ysbrydoledig. Bydd yn ein helpu i ddenu a chadw pobl wych ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu cydweithwyr i’r gweithle newydd arbennig hwn pan fydd yn barod yn ddiweddarach eleni.”

Mae timau BT sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd yn cynnwys y rhai sy’n darparu cymorth gwasanaeth cwsmeriaid a bydd y swyddfa newydd hefyd yn gweithredu fel canolbwynt rhanbarthol i gydweithwyr sy’n gweithio mewn rhannau eraill o’r busnes.

Bydd y swyddfa newydd, sy’n agos at orsaf Caerdydd Canolog, yn cynnwys technoleg gweithio clyfar, mannau gweithio hyblyg a mannau i gydweithio. Mae hefyd yn cynnwys teras to ar y 6ed llawr, maes parcio beiciau tanddaearol a chyfleusterau cawod a newid.

Dywedodd Huw Thomas, arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd: “Mae’r cyhoeddiad heddiw gan BT yn bleidlais fawr o hyder yn y ddinas ac yn ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

“Rwy’n falch bod BT yn gweld Caerdydd fel lle da i fuddsoddi ynddo ac i barhau i recriwtio ei weithlu presennol, ac ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn newyddion da o ran swyddi safonol, ac i'r ddinas a'r rhanbarth yn ehangach. Datblygwyd Ardal Fenter Canol Caerdydd yn union am y rheswm hwn, i ddenu buddsoddiad newydd, creu mannau gwaith newydd o ansawdd uchel a denu swyddi da, cynaliadwy.”

Mae BT Group yn parhau i fod yn un o gyflogwyr mwyaf blaenllaw Cymru ac yn cael effaith sylweddol ar economi Cymru. Yn ôl astudiaeth annibynnol, mae gweithgareddau’r Grŵp yng Nghymru yn cyfrannu bron i £1bn (£971 miliwn) i economi Cymru (GVA) ac yn cynnal mwy na 12,000 o swyddi ar draws y wlad.

Mae BT Group hefyd yn buddsoddi’n sylweddol mewn band eang ffeibr llawn, a rhwydweithiau ffonau symudol newydd, ledled Cymru a gweddill y DU. Fel rhan o gynlluniau BT Group i fuddsoddi tua £15bn er mwyn i Openreach ymestyn ei rwydwaith band eang ffeibr llawn i 25 miliwn o gartrefi a busnesau yn y DU erbyn 2026, gall bron i 500,000 o adeiladau yng Nghymru eisoes archebu ffeibr llawn, gyda channoedd o filoedd yn fwy i ddod.

O ran rhwydweithiau ffonau symudol, mae EE, sy’n rhan o BT BT, wedi parhau i uwchraddio ei rwydweithiau 4G a 5G ledled Cymru. Mae gan rwydwaith 4G EE bellach 84% o wasanaeth daearyddol yng Nghymru, mwy nag unrhyw ddarparwr arall. Erbyn 2024, mae EE yn bwriadu uwchraddio cysylltedd 4G ymhellach mewn 123 o leoliadau gwledig ledled Cymru a pharhau i ehangu ei rwydwaith 5G.

DIWEDD

About BT

BT Group is the UK’s leading telecommunications and network provider and a leading provider of global communications services and solutions, serving customers in 180 countries. Its principal activities in the UK include the provision of fixed voice, mobile, broadband and TV (including Sport) and a range of products and services over converged fixed and mobile networks to consumer, business and public sector customers. For its global customers, BT provides managed services, security and network and IT infrastructure services to support their operations all over the world. BT consists of four customer-facing units: Consumer, Enterprise, Global and its wholly-owned subsidiary, Openreach, which provides access network services to over 650 communications provider customers who sell phone, broadband and Ethernet services to homes and businesses across the UK.

For the year ended 31 March 2021, BT Group’s reported revenue was £21,331m with reported profit before taxation of £1,804m.

British Telecommunications plc is a wholly-owned subsidiary of BT Group plc and encompasses virtually all businesses and assets of the BT Group. BT Group plc is listed on the London Stock Exchange.

For more information, visit www.bt.com/about