09
February
2021
|
11:33
Europe/London

BT Group supports 12,200 jobs in Wales and adds almost £1bn to Welsh economy

Read Welsh language version

 • BT Group supports 12,200 total jobs in Wales through direct and indirect effects

 • It supports 1 in every 70 employees working in the private sector in Wales

 • BT Group directly employs a total of 4,560 people in Wales

BT Group’s activities in Wales support more than 12,000 jobs across the country, according to an independent report published today.

According to the report by consultancy firm Hatch, the communications and technology company supported 1 in every 70 employees working in the private sector in Wales during the last financial year.

BT Group directly employs nearly 5,000 (4,560) people in Wales, making it one of the nation’s biggest private sector employers. The report estimates that those directly employed by BT Group in Wales earned £146 million in wages and salaries.

The Group also spent £340 million with suppliers based in Wales in financial year 2019/20, which also resulted in significant benefits for the Welsh economy.

The combined impact of BT Group’s activities in Wales contributes almost £1bn (£971 million) to the Welsh economy, according to the analysis.

The report includes the contribution of all parts of BT Group, including Openreach and mobile network provider EE.

According to the report, BT Group employed people across all parts of Wales in 2019/20:

South East Wales

2,830

South West Wales

992

North of Wales

573

Mid Wales

213

The company is currently modernising its business, including investing in the UK’s largest workplace consolidation and modernisation programme, as it moves from 300 locations to around 30 as part of its Better Workplace programme. 

A report commissioned by BT last year – focussed on agriculture and tourism in rural Wales – highlighted how connected smart technology could help rural sectors and communities thrive.

Nick Speed, BT Group’s director in Wales, said: “I’m really proud of the contribution our colleagues make in supporting the Welsh economy. At an important time for the economy and jobs, our spending on people, networks and suppliers, provides a vital economic boost across Wales. The wider impact of that spending helps to sustain communities and small businesses in all parts of Wales.

“The challenges posed by Covid-19 have highlighted the vital role BT Group plays in supporting families, businesses and communities across Wales. From the engineers who keep our broadband and mobile networks connected, to the vital contact centre staff helping people when they need it most. I’m proud also of the role our people are playing in supporting the NHS in Wales during the crisis.”

BT’s Consumer contact centres now handle 100% of customer calls in the UK, at centres from Swansea to Merthyr Tudful. Since customer service for BT, EE and Plusnet customers was brought back to the UK and Ireland last year, more than 34 million calls have been handled.

Ian Price, CBI Wales Director, said: “Covid-19 has undoubtedly changed the way we live and work over the past twelve months, and companies like BT have been at the forefront of keeping us in touch with friends, colleagues and loved ones during an extremely challenging period. This year, perhaps more than at any other time, we have come to understand the true value of connectivity.

“Even amid these trying circumstances, it’s great to see just how significantly BT has invested in Wales and its communities. The scale of that investment is enormous and its value and impact can be felt in high quality local jobs, economic growth and across supply chains the length and breadth of Wales.”

Tim Fanning, Director at Hatch, said: “Our analysis underlines how vast BT Group’s contribution is to the UK economy as a whole as well as to individual communities in the nations and regions. Its presence across the country generates significant further activity and investment, supporting many thousands of jobs.”

Across Wales in 2019/20:

 • 5,060 BT Group employees live in the nation (FTE)
 • 4,600 BT Group employees work in the nation (FTE)
 • £146 million total income of BT Group employees working in the nation
 • £340 million spend with suppliers based in the nation
 • £971 million total GVA impact (including indirect and induced effects)
 • BT Group employed 1 in every 170 employees working in the private sector, and 1 in every 4 employees working in the IT and communications sectors
 • £1 in every £130 of GVA is generated directly by BT Group
 • BT Group supported 1 in every 70 employees working in the private sector and £1 in every £60 of GVA as a result of BT Group’s full economic impact

Notes: 

*Gross Value Added (GVA) measures the value of all goods and services produced in an economy. GVA combines wages and operating profits from companies and other organisations. Growing GVA can reflect improvements in workforce skills, productivity, R&D and innovation. The figures for BT

 

Grŵp BT yn cynnal 12,200 o swyddi yng Nghymru ac yn ychwanegu bron i £1bn at economi’r wlad

 • Mae Grŵp BT yn cynnal cyfanswm o 12,200 o swyddi yng Nghymru trwy effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol
 • Y cwmni yn cynnal 1 o bob 70 o weithwyr sy'n gweithio yn y sector preifat yng Nghymru
 • Mae Grŵp BT yn cyflogi yn uniongyrchol cyfanswm o 4,560 o bobl yng Nghymru

Mae gweithgareddau Grŵp BT yng Nghymru yn cynnal mwy na 12,000 o swyddi ledled y wlad, yn ôl adroddiad annibynnol a gyhoeddwyd heddiw.

Yn ôl adroddiad gan y cwmni ymgynghori Hatch, roedd y cwmni cyfathrebu a thechnoleg yn cynnal 1 o bob 70 o weithwyr a oedd yn gweithio yn y sector preifat yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Mae BT Group yn cyflogi yn uniongyrchol bron i 5,000 (4,560) o bobl yng Nghymru, sy'n golygu ei fod yn un o gyflogwyr sector preifat mwyaf y wlad. Mae'r adroddiad yn amcangyfrif bod y rhai a gyflogir yn uniongyrchol gan BT Group yng Nghymru yn ennill cyfanswm cyflog o £146 miliwn.

Gwariodd y Grŵp hefyd £340 miliwn gyda chyflenwyr yng Nghymru ym mlwyddyn ariannol 2019/20, a arweiniodd at fuddion sylweddol i economi Cymru.

Mae effaith gyffredinol gweithgareddau BT Group yng Nghymru yn cyfrannu bron i £1bn (£971 miliwn) i economi Cymru, yn ôl yr adroddiad.

Mae'r adroddiad yn cynnwys cyfraniad pob rhan o Grŵp BT, gan gynnwys Openreach a’r darparwr rhwydwaith ffonau symudol EE.

Yn ôl yr adroddiad, yn 2019/20, cyflogodd Grŵp BT bobl ar draws pob rhan o Gymru:

De Ddwyrain Cymru

2,830

De Orllewin Cymru

992

Gogledd Cymru

573

Canolbarth Cymru

213

Ar hyn o bryd, mae Grwp BT yn moderneiddio’r cwmni, sy’n cynnwys un o’r rhagleni cydgrynhoi a moderneiddio gweithle mwyaf yn y DU, wrth iddo symud o 300 o leoliadau i oddeutu 30 fel rhan o'i raglen ‘Better Workplace’.

Cyhoeddodd BT adroddiad y llynedd yn edrych ar amaethyddiaeth a thwristiaeth yng nghefn gwlad Cymru - a sut y gallai technoleg clyfar gysylltiedig helpu sectorau a chymunedau gwledig i ffynnu.

Dywedodd Nick Speed, cyfarwyddwr BT Group yng Nghymru: “Rwy’n falch iawn o’r cyfraniad y mae ein cydweithwyr yn ei wneud wrth gefnogi economi Cymru. Ar adeg bwysig i'r economi a swyddi, mae ein gwariant ar bobl, rhwydweithiau a chyflenwyr, yn rhoi hwb economaidd hanfodol ledled Cymru. Mae effaith ehangach y gwariant hwnnw yn helpu i gynnal cymunedau a busnesau bach ym mhob rhan o Gymru.

“Mae’r heriau yn dilyn Covid-19 wedi tynnu sylw at y rôl hanfodol y mae BT Group yn ei chwarae wrth gefnogi teuluoedd, busnesau a chymunedau ledled Cymru. O'r peirianwyr sy'n cadw ein rhwydweithiau band eang a symudol mewn cysylltiad, i staff hanfodol ein canolfanau cyswllt sy'n helpu pobl pan fydd ei angen arnynt fwyaf. Rwy'n falch hefyd o'r rôl y mae ein pobl yn ei chwarae wrth gefnogi'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn ystod yr argyfwng.”

Mae canolfannau cyswllt BT bellach yn delio â 100% o alwadau cwsmeriaid yn y DU, yn cynnwys mewn canolfannau yn Abertawe a Merthyr Tudful. Ers i wasanaeth BT, EE a Plusnet ddychwelyd ôl i’r DU ac Iwerddon y llynedd, mae mwy na 34 miliwn o alwadau wedi’u hateb.

Dywedodd Ian Price, Cyfarwyddwr CBI Cymru: “Heb os, mae Covid-19 wedi newid ein ffordd o fyw a gweithio dros y deuddeg mis diwethaf, ac mae cwmnïau fel BT wedi bod ar flaen y gad o ran ein cadw mewn cysylltiad â ffrindiau, cydweithwyr ac anwyliaid yn ystod cyfnod hynod heriol. Eleni, efallai yn fwy nag ar unrhyw adeg arall, rydym wedi dod i ddeall gwir werth cysylltedd.

“Hyd yn oed ynghanol yr amgylchiadau anodd hyn, mae’n wych gweld pa mor sylweddol y mae BT wedi buddsoddi yng Nghymru a chymunedau ledled y wlad. Mae maint y buddsoddiad hwnnw’n enfawr a canlyniad hynny yw swyddi lleol o ansawdd uchel, twf economaidd ac hwb i gadwyni cyflenwi ar hyd a lled Cymru. ”

Dywedodd Tim Fanning, Cyfarwyddwr Hatch: “Mae ein dadansoddiad yn tanlinellu pa mor helaeth yw cyfraniad BT Group i economi’r DU gyfan yn ogystal ag i gymunedau unigol yn y cenhedloedd a’r rhanbarthau. Mae ei bresenoldeb ledled y wlad yn creu gwaith a buddsoddiad pellach sylweddol, gan gefnogi miloedd o swyddi.”

Ledled Cymru yn 2019/20:

 • Mae 5,060 o weithwyr BT Group yn byw yn y wlad
 • Mae 4,600 o weithwyr BT Group yn gweithio yn y wlad
 • Cyfanswm incwm £146 miliwn o weithwyr BT Group sy'n gweithio yn y wlad
 • Gwariant o £340 miliwn gyda chyflenwyr yn y wlad
 • Cyfanswm effaith GVA o £971 miliwn (gan gynnwys effeithiau anuniongyrchol ac ysgogedig)
 • Roedd BT Group yn cyflogi 1 o bob 170 o weithwyr sy'n gweithio yn y sector preifat, ac 1 ym mhob 4 gweithiwr sy'n gweithio yn y sectorau TG a chyfathrebu
 • Mae £ 1 ym mhob £ 130 o GVA yn cael ei gynhyrchu'n uniongyrchol gan BT Group
 • Cefnogodd BT Group 1 o bob 70 o weithwyr sy'n gweithio yn y sector preifat ac £ 1 ym mhob £ 60 o GVA o ganlyniad i effaith economaidd lawn BT Group